Ciepło spalania

Ciepło spalania (Qc) – jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy czym produkty spalania oziębia się do temperatury początkowej,
a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie.
 
Jednostką ciepła spalania jest J/kg. Oznacza się ją przy pomocy bomby kalorymetrycznej.