Ciężar właściwy

Gęstość – (masa właściwa, ciężar właściwy) – jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. 
Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny – g/cm³ .