Olej opałowy

Co nazywamy olejem opałowym.
 
Olejem opałowym nazywamy substancję palną, ciekłą, pochodzenia organicznego, o wartości opałowej około 40.000 kJ na kilogram.
 
Olejem opałowym nie jest każda substancja palna, ciekła, pochodzenia organicznego, o wysokiej wartości opałowej – olej opałowy musi być paliwem standaryzowanym, o określonych i niezmiennych parametrach fizykochemicznych.
 
W przeciwnym razie może dojść do:
 
*problemów z utrzymaniem ruchu kotłowni,
*przedwczesnego zużycia palnika, a nawet jego zniszczenia,
*niecałkowitego spalania oleju i zatrucia środowiska,
*obniżenia sprawności kotła poprzez wytwarzanie się nagarów i sadzy,
*wybuchu. 
 
Produkt musi posiadać certyfikat zaświadczający o spełnieniu norm przewidzianych dla oleju opałowego.
 
Kodeks Cywilny, tekst ujednolicony:
Art. 4491.
§ 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę
wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.
§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
§ 3. Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.
 
Kodeks Karny, tekst ujednolicony:
Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Kodeks Pracy, tekst ujednolicony:
Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.