Wartość opałowa

Wartość opałowa (Qw) –  jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.
Jednostką wartości opałowej jest J/kg. Oznacza się ją przy pomocy bomby kalorymetrycznej.
Wzór (przybliżony) na wartość opałową paliwa:
 
 
 gdzie:
Wu – wartość opałowa
c, h, o, s – udziały masowe poszczególnych pierwiastków w paliwie
w – udział masowy wilgoci w paliwie