Wpływ wartości opałowej paliwa na proces spalania

Wpływ własności fizykochemicznych oleju opałowego na proces spalania – Wartość opałowa.

Dla olejów opałowych rozróżniamy dwa pojęcia energetyczne :

Ciepło spalania (Qc) – jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy czym produkty spalania oziębia się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie.

Jednostką ciepła spalania jest J/kg.

Wartość opałowa (Qw) –  jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.

Jednostką wartości opałowej jest J/kg.

Ciepło spalania nie jest dla nas interesujące – chyba, że ktoś ma kocioł kondensacyjny wykorzystujący ciepło powstałe ze skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach. Jednak olbrzymia większość kotłowni odprowadza spaliny o temperaturze powyżej 100°C – tutaj istotna jest więc wartość opałowa.

Wartość opałową paliwa mierzymy w urządzeniu nazywanym bombą kalorymetryczną.

Zgodnie z zamieszczoną powyżej definicją wartości opałowej, spalanie jest podczas pomiaru w bombie „całkowite i zupełne”. Z praktyki wiemy natomiast, że w zależności od cech fizykochemicznych paliwa, jedne z nich palą się lepiej, a drugie gorzej i praktycznie żadne z nich nie spala się całkowicie. Ma na to wpływ skład chemiczny paliwa, jego lepkość, temperatura zapłonu itp.  Dlatego wynik uzyskany podczas pomiaru w bombie kalorymetrycznej nazywamy wartością opałową teoretyczną.

Energię uzyskaną na rzeczywistych urządzeniach – palnikach – nazywamy wartością opałową praktyczną. Wartość ta jest zawsze niższa od teoretycznej i nigdy jej nie dorównuje. Jednakże w specyfikacji produktów zawsze podawana jest wartość opałowa teoretyczna. Ten aspekt należy również wziąć pod uwagę przy obliczaniu ekonomiki opłacalności.